Networking

Fizikai réteg

A fizikai réteg a bitek kommunikációs csatornára való kibocsájtásáért felelős. Biztosítania kell, hogy az adó oldalon kibocsájtott 1-et a vevő is 1-ként értelmezze. A tipikus kérdések : hány voltnyi feszültségkülönbség ábrázolja a logikai 1-et, a 0-t, mány mikroszekundum hosszú legyen 1 bit, egyidőben lehessen-e mindkét irányban adatátvitel, hogyan épüljön fel, illetve bomoljon le a kapcsolat, valamint ide tartoznak a szó szoros értelemben fizikai megvalósítások: hány tüskéje legyen egy hálózati csatlakozónak, milyen funkciókkal legyenek felruházva, stb.

A tervezési kérdések itt a mechanikai, elektromos, interfészekkel, valamint a fizikai közeggel kapcsolatosak. Ezek a feladatok a hagyományos villamosmérnöki munkák.

Az adatkapcsolati réteg.

Az adatkapcsolati réteg alapvető feladata az, hogy egy tetszőlegesen kezdetleges adatátviteli eszközt olyan adatátviteli vonallá transzformáljon, amely a felette lévő, tehát a hálózati réteg számára átviteli hibától mentesnek tűnik.

Ezt úgy valósítja meg, hogy a küldő fél a bemenő adatokat adatkeretekké tördeli, a kereteket sorrendhelyesen továbbítja, majd a vevő nyugtakereteit feldolgozza. Mivel a fizikai réteg csupan a bitfolyam adásával, valamint vételével foglalkozi, ennek a rétegnek a feladata az adatkerethatárok létrehozása, felismerése. Ezt speciális bitmintáknak a keretek elé, illetve mögé helyezésével éri el.

Az adatkapcsolati réteg feladata továbbá, csak felsorolásszerűen:

 • Elveszett keretek újraadása.
 • Esetlegesen, tévedésből előforduló kettőzött keretek kivonása.
 • A forgalom szabályozása, melyre a gyors adók miatt van szükség, amlyek adatelárasztással fenyegethetik a lassú vevőket.
 • Az A-B irányú adatkeretforgalom, valamint a B-A irányú nyugtakeretforgalom szabályozása, kezelése.

A hálózati réteg.

A hálózati réteg a kommunikációs alhálózatok működését vezérli. Talán a legfontosabb feladata a csomagok forrás-, és célállomás közötti útvonalának meghatározása. Az útvonalak meghatározása lehetséges statikus, hálózatba behuzalozott, ritkán változtatandó táblák segítségével. Az útvonalak azonban meghatározhatók a kommunikáció kezdetén is, pl egy terminál viszony felépülésekor, és végül teljesen dinamikusan, minden egyes csomagra külön, külön is meghatározható az útvonal.

Ha túl sok csomag van egyszerre az alhálózatban, akkor egymás útjába kerülhetnek, torlódás alakulhat ki. Az ilyen jellegü torlódás elkerülése ugyancsak a hálózati réteg hatáskörébe tartozik.

Mivel az alhalózat operátorai méltán várhatnak bizonyos "ellenszolgáltatast" erőfeszítéseik fejében, a hálózati rétegbe gyakran valamilyen számlázasi funkciót építenek. A szoftvernek legalább a felhasználók által forgalmazott csomagok, karakterek vagy bitek számát kell számolnia ahhoz, hogy a legalapvetőbb számlázasi információk rendelkezésre álljanak. Ha egy csomag országhatárokat lép át, és az országokban eltérőek a tarifák, vagy más számlázási módszerek honosak, akkor a számlázási feladatok jelentősen nehezülhetnek.

Több probléma is felmerülhet akkor, ha egy csomagnak a célállomás eléréséhez több hálózaton kell keresztülhaladnia. Eltérő lehet a hálózatok címzesi módszere, különbözhetnek a maximális csomagméreteik és protokolljaik is. E problémák megoldásáért, azaz a heterogén hálózatok összekapcsolásáért a hálózati réteg a felelős.

Üzenetszórásos hálózatokban az útvonalválasztási mechanizmus igen egyszerű, így a halózati réteg általában vékony, sokszor nem is létezik.

A szállítási reteg

A szállítási réteg (transport layer) alapvető feladata az, hogy adatokat fogadjon a viszonyretegtől, kisebb darabokra vágja szét azokat (ha szükséges), majd adja tovább a halózati rétegnek és biztosítsa, hogy minden darab hibátlanul megerkezzék a másik oldalra. Továbbá, mindezeket hatékonyan kell végrehajtania, ráadasul oly módon, hogy a viszonyréteg elől el kell fednie a hardvertechnikában elkerülhetetlenül bekövetkező valtozásokat.

Közönséges körülmények között a szállítasi réteg minden szállítasi összeköttetés számára, amelyek a viszonyréteg kérésére jönnek létre, egy-egy hálózati összeköttetést hoz létre. Ha azonban a szállítási összeköttetésnek nagy áteresztőképességgel kell rendelkeznie, akkor a szállítási réteg több hálózati összeköttetést is létrehozhat. és így az adatokat több hálózati összeköttetés között megosztva növelheti az átvitt adatok mennyiséget. Másrészről azonban, ha egy hálózati összeköttetés létrehozása vagy fenntartása költséges, akkor a szállítási réteg több szállítási összeköttetést nyalábolhat össze egyetlen hálózati összeköttetésre. Ez nyilvánvalóan költségcsökkenést eredményez. Mindkét esetben azonban e műveleteknek átlátszóknak kell maradniuk a viszonyréteg számára.

A szállítási réteg a viszonyrétegnek, így végső soron a hálózat felhasználóinak nyújtott szolgáltatás minőségét is meghatározza. A szállítási összeköttetés legnépszerűbb típusa a hibamentes, két pont közötti csatorna, amelyen az üzenetek az elküldés sorrendjében érkeznek meg. Egy másik fajta szállítási szolgáltatásnál egymástól függetlenül, nem sorrendhelyesen valósul meg az üzenetek továbbítása. Egy harmadik típusnál pedig egy célállomáscsoportnak küldenek üzeneteket. A szolgáltatás típusát az összeköttetés felépítésekor kell meghatározni.

A szállítási réteg egy valódi forrás - cél, vagy másképpen két végpont közötti (end-to-end) réteg. A forrásgépen levő program üzenetfejrészeket és vezérlőüzeneteket használva párbeszédet folytat a célgépen levő hasonló programmal. Az alsóbb rétegekben a protokollok az egyes gépek és azok közvetlen szomszédai között teremtenek kapcsolatot, nem pedig a valódi forrás és cél között, közöttük ugyanis akárhány IMP is lehet.

Sok hoszt multiprogramozható, amely lehetővé teszi, hogy egy gépben akár több összeköttetes is felépülhet. Szükség van tehát egy olyan módszerre, amellyel ki lehet jelölni, hogy az üzenetek melyik kapcsolathoz tartoznak. A szállítási fejrész tartalmazhat pl. erre vonatkozó információt.

Több üzenetfolyam egyetlen csatornára való nyalábolásán kívül a szállítási rétegnek összeköttetések létrehozásáról is gondoskodnia kell a hálózatban. Ez valamilyen névadási mechanizmust követel, amelynek segítségével az egyik gépen müködő folyamat valamilyen módon megnevezheti azt, amellyel társalogni akar. Ezenkívül, kell lennie egy, az információ áramlást szabályozó mechanizmusnak is azért, hogy egy gyors hoszt nehogy túlcsordulást okozzon egy lassúbbon. A hosztok közötti adatáramlás-vezérlés különbözik az IMP-k közöttitől, bár a későbbiekben látni fogjuk, hogy hasonló alapelvek alkalmazhatók mindkét esetben.

A viszonyréteg

A viszonyréteg lehetővé teszi, hogy különböző gépek felhasználói viszonyt (session) létesítsenek egymással. A viszonyréteg, akárcsak a szállítási réteg közönséges adatátvitelt tesz lehetővé, de néhány olyan szolgáltatással kiegészítve, amelyek egyes alkalmazásokhoz hasznosak lehetnek. Egy viszony pl. arra alkalmas, hogy egy felhasználó bejelentkezzen egy távoli időosztásos rendszerbe, vagy hogy állományokat továbbítson két gép között.

A viszonyréteg egyik szolgáltatása a párbeszéd szervezése. .A viszonyok egyidőben egy- és kétirányú adatáramlást is lehetővé tehetnek. Amennyiben a forgalom csak egyirányú lehet (hasonlóan az egyvágányos vonatforgalomhoz), a viszonyréteg segíthet a soron következő nyomon követésében.

Egy ehhez kapcsolódó viszonyszolgálat a kölcsönhatás-menedzseles (token management). Nehány protokoll számára alapvető fontosságú, hogy a két oldal egyidőben ne probálkozzon ugyanazzal a művelettel. E tevékenysegek menedzselésére a viszonyréteg kicserélhető vezérlőjeleket tart fenn. Csak a vezérlőjelet bíró oldalnak van joga a kritikus műveletet végrehajtani.

A viszonyréteg egy másik szolgálata a szinkronizáció (synchronization). Képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor egy hálózaton két gép között 2 órás állománytovábbítási művelettel próbálkozunk, de az 1 óra múlva valamilyen okból megszakad. Ilyenkor az egész műveletet elölről kell indítani, de egy újabb halózati hiba megint csak megszakíthatja azt. A probléma kiküszöbölése érdekében a viszonyréteg lehetővé teszi, az adatfolyamba ellenőrzési (szinkronizációs) pontok beépítesét, és így egy hálózati hibát követően csak az utolsó ellenőrzési pont utan következő adatokat kell megismételni.

A megjelenítési réteg

A megjelenítési réteg (presentation layer) olyan feladatok végrehajtásáért felelős, amelyek elég gyakoriak ahhoz, hogy altalanos megoldasúak legyenek, ahelyett, hogy a felhasználók esetenként külön-külön oldják meg azokat. Az alsó rétegektől eltérően, amelyek csak a bitek megbízható ide-oda mozgatasával foglalkoznak, a megjelenítési réteg az átviendő információ szintaktikajaval és szemantikájával foglalkozik.

Az adatok szabványos kódolása tipikus példája a megjelenítési réteg által nyújtott szolgálatoknak. A legtöbb felhasználói program nem véletlenül előállított, bináris bitfüzéreket küld egymásnak, hanem neveket, dátumokat, pénzösszegeket, számlákon szereplő adatokat stb. Ezeket a tételeket karakterfüzérként, egész és lebegőpontos számokként, és kisebb egységekből álló bonyolult adatstruktúrakként ábrázolják. A különböző számítógépek különböző kódokat használnak a karakterfüzérek (pl. ASCII és EBCDIC), az egész számok (egyes komplemens és kettes komplemens) stb. ábrázolására. Azért, hogy a különböző ábrázolásmódú számítógépek is kommunikálni tudjanak, a kicserélendő adatstruktúrakat egy, a "vonalon" használandó szabványos kódolással absztrakt módon kell definiálni. Ezeknek az absztrakt adatstruktúraknak a kezelését, valamint a számítógépek egyedi adatábrázolásának egymásba konvertálását is a megjelenítési rétegnek kell elvégeznie.

A megjelenítési réteg az információábrázolás más vonatkozásait is magába foglalja. Ilyen pl. az adatátvitel hatékonyabbá tételét elősegítő adattömörítés, továbbá a hitelesítést és titkosítást lehetővé tevő kriptografia.

Az alkalmazási réteg

Az alkalmazási réteg széles körben igényelt protokollokat tartalmaz. például több száz inkompatíbilis termináltípus létezik ma a világon. Elképzelhetjük, hogy milyen is lehet egy olyan teljesképernyős, hálózaton müködő szővegszerkesztő megírása, amelynek akar több tucat különböző képernyőelrendezéssel, szövegbeírásra, törlésre, kurzormozgatásra való escape- szekvenciával stb. rendelkező termináltípus kezelésére kell felkészülnie.

E probléma egyik megoldása az lehetne, hogy egy absztrakt hálózati virtuális terminált (network virtual terminal) kell definiálni, és a többi programot ezt felhasználva kellene megírni. A különbőző típusú terminálok kezelését a szoftver egy darabkájának kell megoldania. amely a valódi és e hálózati absztrakt terminál közötti megfeleltetést végzi. például, ha a szövegszerkesztő a virtuális terminál kurzorát a képernyő bat felső sarkába mozgatja, akkor ennek a szoftvernek olyan parancssorozatot kell előállítania, amely a kurzort a valódi képernyőn is ugyanabba a helyzetbe viszi. Az összes virtuális terminál szoftver az alkalmazási réteghez tartozik.

Egy másik tipikus alkalmazási rétegfeladat az állománytovábbítás (file- transzfer). A különböző állományrendszerek különböző névkonvenciókkal rendelkeznek, különböző módon ábrázolják a szövegsorokat, és így tovább. Két különböző rendszer közötti állomány mozgatáskor ilyen és más hasonló inkompatibilitási problémákkal kell megküzdeni. Az állománytovábbításon kívül ehhez a réteghez tartozik még az elektronikus levelezés, a távoli munkabevitel, a katalóguskikeresés, és még egy sor egyéb, általános-, ill. speciális célú alkalmazási feladat is.

A Fizikai réteg

A fizikai réteg felelős a bináris adatok átviteléért. Ennek érdekében a fizikai átviteli közeg valamely tulajdonságát megváltoztatja. A vevő ezt a változást érzékelve képes abból az eredeti adatokat visszaállítani. Az átviteli közeg többféle lehet, ennek megfelelőek lesznek azok a jellemzők, amelyeket az adatátvitel céljából meg lehet változtatni. Az adatátvitel vázlatos felépítését a 10. ábra mutatja.

Az adatátvitel vázlatos felépítése
Az adatátvitel vázlatos felépítése

A számítógép hálózatokban az adatátvitel a számítógépek között kialakított összeköttetéseken valósul meg. Az információ továbbítása történhet digitális és analóg jelekkel egyaránt. Az analóg jelek esetében valamilyen periodikus jel amplitúdója, a frekvenciája, vagy a fázisszöge hordozza az információt. A digitális átvitelnél a jel egy négyszögjel, aminek az amplitúdója csak a két megadott értéket veheti fel. A szintek közötti váltás csak megadott időpontokban következhet be és elvileg végtelen gyorsan történik. Az információt az amplitúdók és a hozzájuk tartozó időpontok hordozzák.

Az analóg átvitel esetében a leglényegesebb jellemző a sávszélesség, ami a közegen átvihető jel maximális és minimális frekvenciájának a különbsége és a mértékegysége Hz.

A digitális hálózatok esetében a sebesség jellemzésére az időegység alatt továbbított bitek számát használjuk. A jellemző mértékegysége a bit/s, vagy találkozhatunk még a baud mértékegységgel is, ami az egy másodperc alatt bekövetkezett változások száma.

Az kialakított összeköttetésekről elmondható, hogy a kiépítésükhöz nagy anyagi befektetésre van szükség. Sajnos az is igaz, hogy az esetek többségében ezek a a közegek nincsenek teljesen kihasználva. Ebből az következik, hogy valamilyen módon optimalizálni kellene az átviteli közegek kialakítását. Erre több módszert is kialakítottak, ezeket tekintjük át a továbbiakban.

A hosztok, pontosabban a hálózati kapcsolóelemek és végpontok között vonalak valósítják meg a tényleges kapcsolatot. Abban az esetben, ha adatátvitel folyik, akkor a két "beszélgető" állomás kisajátítja a vonalat. Elképzelhető, hogy a hosszú kapcsolódási idő alatt alig van adatforgalom. Felismerték ezt a tényt és megoldásként a vonalakat több, kisebb kapacitású csatornákra osztják. Mindegyik csatorna önálló adatátvitelre alkalmas, tehát az átviteli idő alatt a két kapcsolódó hoszt között vonalként viselkedik. A fizikai vonalakon több ilyen csatorna alakítható ki, amivel a kapcsolatok száma növekszik, pénzbe pedig nem kerül. A vonalak megosztásának három, a gyakorlatban alkalmazott eljárása van.

 • Az első megoldás szerint a fizikai közeget speciális eszközökkel megosztják több egység között. Ezt a műveletet multiplexelésnek nevezik. A multiplexelés során a vonalat meghatározott, rögzített módszer szerint osztjuk fel. Minden bemeneti csatornához tartozik a túloldalon egy kimeneti csatorna is. A vevő oldalon biztosítani kell, hogy az érkező információkat a címzett vegye. Azt a műveletet, amely ezt biztosítja, demultiplexelésnek nevezik. A gyakorlati megvalósítás alapján beszélhetünk frekvencia- és időosztásos multiplexelésről.
  • A frekvenciaosztásos multiplexelés bonyolultnak tűnő, ámde meglehetősen egyszerű vonalmegosztási módszer. Analóg átvitelben használják. Azon a felismerésen alapul, hogy a ténylegesen átvitelre kerülő analóg jelek viszonylag kis frekvenciatartományba esnek. Mivel a vonal sávszélessége ennél jelentősen nagyobb, több ilyen tartomány vihető át egyszerre rajta. Azt kell megoldani, hogy ezek a tartományok egymástól jól elkülöníthetők legyenek. Az analóg jelek esetében megvalósítható az, hogy a kisfrekvenciás jelek ráültethetők egy nagyobb frekvenciájú jelre. A vevőoldalon ezt a jelet kivéve az eredeti analóg jelsorozat rendelkezésre áll. Azt a jelet, amelyre az információt hordozó analóg jeleket rákeverik, vivőjelnek, vagy vivőfrekvenciának nevezik. Az adó oldalon a csatornák jeleit ráültetik egy-egy vivőfrekvenciára (modulálják). Ezeket összegzik, majd a jelek összegét átviszik a vevő oldalra. Ott a jeleket szűrőkkel szétválasztják, majd egy második szűrés során a hasznos jel alól kiszedik a vivőjelet. A módszer használatánál ügyelni kell, hogy az egyes vivőfrekvenciák között megfelelő szélességű frekvenciarés maradjon. Ez azért fontos, mert ha a hasznos jelek frekvenciatartománya összeér, akkor azokat nem lehet már szétválasztani. Figyelembe kell venni azt is, a vevő oldalon elhelyezett szűrők pontossága (meredeksége) véges, tehát a nagyon közeli csatornákat már nem tudják korrektül szétválasztani. A harmadik ok, hogy a vezetéken minden esetben rárakódnak a hasznos jelre zavarjelek. Ez azt eredményezheti, hogy a frekvenciatartomány elmászik valamelyik irányba, ekkor pedig már átlóghat a következő csatornába. A frekvenciaosztásos multiplexelés elvét a 11. ábra mutatja.

   Frekvenciaosztásos multiplexelés
   11. ábra. Frekvenciaosztásos multiplexelés

   12. ábra. Különböző frekvenciaosztásos multiplexelések
   12. ábra. Különböző frekvenciaosztásos multiplexelések

   A 12/a ábrán az első frekvenciatartomány felső- és a második tartomány alsó frekvenciája között van egy kis távolság. Ez az optimális eset, mivel ekkor ha a tartományok eltolódnak – ami számos külső tényező miatt előfordulhat -, még mindig marad közöttük távolság és így a zavarérzékenység jó lesz. Nem célszerű azonban túl nagy távot hagyni, mivel ezzel a frekvenciatartományok és így a sávszélesség is csökken. Az optimális értékeket megfelelő tervezés során lehet meghatározni.

   A 12/b ábrán a két szomszédos tartomány határa érintkezik. Ebben az esetben a csatornák száma a maximális lehet, de a zavarérzékenység nagy. Ha egy zavarjel miatt az első tartomány kissé felfele tolódik, akkor a két tartomány átfedésbe kerül, tehát a két csatorna jele keveredik.

   A harmadik esetben, amit a 12/c ábra mutat, a két csatorna már eleve átfedésben van, ami a zavarjelek hatására tovább növekedhet. Ez a megoldás több csatorna létrehozását teszi lehetővé, mint a b. esetben, ugyanakkor a két szomszédos csatorna nem használható egyidejű átvitelre. Ennek oka, hogy a jelek keverednek, amit a vevőoldalon már nem lehet szétválasztani.

  • Időosztásos multiplexelést a digitális technikában alkalmazzák. Az eljárás során a nagyobb sávszélességű vonalat osztják fel időben több csatornára. A vonal két végén egy-egy kapcsoló, egy multiplexer és egy demultiplexer helyezkedik el. Ezek működése szinkronban történik. A két eszköz periodikusan az egyes adók jelét kapcsolja a vonalra, illetve veszi le a vonalról. A hasznos jelek közé el kell helyezni olyan bitsorozatokat, melyek a vonal két végén lévő “kapcsolót” egy időben működtetik. Ezek a szinkronbitek a hasznos sávszélességet csökkentik. Az időosztásos multiplexelés elvét a 13. ábra mutatja.
   13. ábra. Időosztásos multiplexelés
   13. ábra. Időosztásos multiplexelés

 • A második megoldás szerint a teljes információ mennyiséget feldarabolják kisebb részekre. A vonalon ezeket a kisméretű csomagokat küldik át. A kis méret miatt a vonal foglaltsága rövid ideig tart, a vevő és az adó számára mégis a folyamatos összeköttetés látszatát kelti. A csomagok küldésének két módja lehetséges, ennek alapján beszélhetünk csomag- és üzenetkapcsolt adatátvitelről. Az üzenetkacsolás során az információt nem darabolják fel, így csak logikailag tartozik ebbe a csoportba. Az üzenetnek tartalmaznia kell a küldő és a címzett adatait. Az adó a teljes üzenetet elküldi a következő, éppen szabad hosztnak. Ezzel tulajdonképpen a kommunikációt be is fejezte. Az az állomás, amelynél az üzenet van, keres egy szabad útvonalat a következő IMP-ig és elküldi neki. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a címzett megkapja az üzenetet. A megoldás nagy előnye, hogy a vonalakat csak nagyon rövid időre foglalja le, ráadásul mindig csak két hoszt vesz részt a küldésben. A hátrány nagy üzenetek esetében merül fel, ugyanis minden hosztnak minimálisan akkora szabad tárolókapacitással kell rendelkezni, amekkora az üzenet. Ha ez a feltétel nem valósul meg, akkor az üzenet egy része elveszik. A megoldás működése a 14. ábrán látható.

  14. ábra. Az üzenetkapcsolás működése.
  14. ábra. Az üzenetkapcsolás működése.

  A csomagkapcsolás működése nagyon hasonlít az üzenetkapcsolás működéséhez. A különbség az, hogy ebben az esetben feldarabolják az üzenetet kisebb méretű csomagokra. Ezeket a csomagokat egyenként, mint önálló információt küldik el a már megismert módon. Minden csomagküldés előtt egy hálózatvizsgálat történik, amelynek során megkeresik a leggyorsabb, vagy a legrövidebb útvonalat. Minden csomag más és más úton halad, az érkezési sorrend más lehet, mint az elküldési sorrend volt. Annak érdekében, hogy a vevő képes legyen az eredeti üzenetet összeállítani, minden csomagba be kell építeni azt, hogy melyik üzenet hányadik csomagja. A megoldás előnye, hogy nem igényel nagy átmeneti tároló helyet, a hátránya, hogy bármelyik csomag megsérül, vagy elveszik, nem lehet az eredeti üzenetet összeállítani. A csomagkapcsolás működése a 15. ábrán követhető végig.

  15. ábra. A csomagkapcsolás működése
  15. ábra. A csomagkapcsolás működése

 • A harmadik módszer az előzőekhez képest alapvetően eltérő logika alapján működik. Ebben az esetben a vonalat nem konkrétan egy adóhoz és egy vevőhöz rendeljük hozzá, hanem az állomások a kommunikáció szükséglete alapján jutnak hozzá. Ezt a megoldást nevezik vonalkapcsolásnak. Abban az esetben, ha adatátvitelre van szükség, kialakítanak egy olyan vonalat, amely a vevő és az adó pont-pont kapcsolatnak érzékel. A vonal kialakítása kapcsolóközpontok által hajtódik végre. A kommunikáció végén a vonal bontásra kerül. Ezt a módszert szemlélteti a 16. ábra.

  16. ábra. A vonalkapcsolás működése
  16. ábra. A vonalkapcsolás működése

  Tegyük fel, hogy az A és a V hoszt között kell információtovábbítást elvégezni. Az A állomás jelzi az 1-es vagy a 2-es állomásnak, hogy kapcsolatot szeretne kialakítani a V jelzésűvel. Ha az 1-es állomás szabad, akkor az létrehoz egy kapcsolatot az A hoszttal. Ezt követően a következő szinten történik meg a kérelem. Látható az ábrán, hogy az 1-es csak a 4-essel áll kapcsolatban. Amikor képes ez a két állomás kapcsolatot létrehozni, akkor elvégzik ezt a műveletet. Gyakorlatilag ebben az esetben már az A és a 4-es állomás között van pont-pont kapcsolatot. A 4-es már közvetlen kapcsolatban áll a V végponttal, amikor az kész a kapcsolat kialakítására, létrejön a kapcsolat, de ezzel tulajdonképpen már az A és a V hoszt között alakult ki a kapcsolat. Miután ez létrejött, a V állomás nyugtajelet küld a közbenső hosztok segítségével az A-nak, amire az megkezdi az adatátvitelt. Ennek a műveletnek a befejezése után a vonalat bontani kell annak érdekében, hogy a hosztok közötti vonalak más számára is hozzáférhetők legyenek.

  A továbbiakban nézzük meg, hogy milyen fizikai átviteli közegeket használnak a gyakorlatban, illetve ezek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek.

Fizikai átviteli közegek

A jelek átvitelére kisebb távolságokon egymás mellett futó, párhuzamos kábeleket is használhatnak, de nagyobb távolságokon és nagyobb sebesség esetében ezek antennaként funkcionálnak, tehát összeszedik a környezeti zavarjeleket, valamint hasonlókat sugároznak. Annak érdekében, hogy ez ne következhessen be, olyan megoldást kell választani, ami kiküszöböli ezt. A gyakorlatban két villamos és egy optikai jeltovábbítót használnak. Természetesen beszélhetnénk a vezeték nélküli átviteli lehetőségekről, azonban ez már meghaladja a cikksorozat kereteit.

Koaxiális kábel

A koaxiális kábel sokáig szinte egyeduralkodó volt a számítógéphálózatok terén, a kisszámú (5-nél kevesebb) hosztot tartalmazó rendszerekben még ma is az.

A koaxiális kábel felépítése a 17. ábrán szemügyre vehető. Látható, hogy a legbelső szinten egy vezető ér húzódik, ezt nevezik melegérnek. Ennek anyaga lehet tömör, vagy sodrott. A tömör jobb paraméterekkel rendelkezik, viszont a szerelhetősége a merev belső ér miatt nehezebb. A melegér körül egy néhány mm falvastagságú szigetelőanyag található. Erre készítik el a kábel hidegvezetőjeként szolgáló árnyékolást. Ennek kialakítása az olcsóbb típusokban alumíniumfóliából, a jobb minőségűben sodrott hálóból áll. Az árnyékoló harisnyán elhelyeznek még egy szigetelő réteget, amely a külső környezeti határok ellen véd. A környezet zavarainak a kiküszöbölését lehet fokozni úgy, hogy az árnyékolást két rétegben készítjük el. Ezt a technikát elsősorban olyan helyeken alkalmazzák, ahol a jelvezetékek fokozattan ki vannak téve a környezet zavarainak.

17. ábra. A koaxiális vezeték felépítése
17. ábra. A koaxiális vezeték felépítése

A koaxiális kábel minőségét (jóságát) három paraméter határozza meg, ezek pedig a szerkezeti felépítéstől függenek:

 • A késleltetési idő a kábel szigetelésének a dielektromos állandójától függ.
 • A csillapítás a kábel ohmos ellenállásából, a dielektrikumon belül keletkező és a sugárzás okozta veszteségekből tevődik össze.
 • A hullámimpedancia (Z0) általában 50 és 75W értékű, a vastagkoax 93W-os.

A tömör belső erű kábel késleltetése és a csillapítása kisebb, mint a több fémszálból összefonotté, viszont jóval merevebb is.

A koaxiális kábeleknek két fő típusát különböztetjük meg:

 • Szélessávú koaxiális kábelek analóg átvitelt tesznek lehetővé a televízió sugárzás jeleinek továbbítására kialakított kábelrendszeren (TVNET). A kábelek tipikusan alkalmasak 300-500 MHz-es jelek átvitelére akár 100 km távolságba is. Ahhoz, hogy a kábelt használhassuk, a számítógépből kikerülő digitális jeleket át kell alakítani analóg jelekké, majd a fogadó oldalon el kell végezni a konverziót az ellenkező irányba. A szélessávú koaxiális kábelek sávszélessége akár GHz-es jelek átvitelét is lehetővé teszik. Ez a sávszélesség nagyon nagy, ezért ezekben a rendszerekben a vonalat több, kisebb sávszélességű csatornára osztják, amelyeken egymástól független információátvitel valósulhat meg. Ez a már ismertetett frekvenciaosztásos multiplexelés.
 • Alapsávú koaxiális kábelt a digitális adatátvitelben alkalmaznak előszeretettel. Két további típusra bonthatók, a vékony és a vastag koaxiális kábelre. A vékony koaxot az Ethernet hálózatokban alkalmazzák, hullámimpedanciája legtöbbször 50 Ohm, de előfordulhat 75 Ohmos változatban is. A jellemző adatátviteli sebesség 100 Mbit/s 1 km-es szakaszon. Amennyiben a távolság kisebb, a sebesség növelhető és ez fordítva is igaz. A sebesség és a távolság között a kapcsolat nem lineáris. Ez azt jelenti, hogy ha a távolságot megduplázzuk, akkor nem feleakkora lehet a maximális sebesség, hanem kisebb. A vékonykoaxot BNC (Bayone-Neil-Councelman) csatlakozókkal szerelik, ami lehet vagy csavaros vagy sajtolt (krimpelt).
 • A vastag koaxiális kábel a nevét onnan kapta, hogy az előzőnél vastagabb, a hullámimpedanciája majdnem duplája, 93 Ohm. A régebbi hálózati protokollokban használták, ma egyre inkább kikerül a piacról. A vastagkoax előnye, hogy a csillapítása kisebb, mint a vékony változaté, emiatt az áthidalható távolságok nagyobbak lehetnek ugyanakkora sebesség mellet. A kábel nehezen szerelhető a merevsége miatt, ezért ahhoz nem BNC, hanem ún. vámpírcsatlakozókat használnak a kapcsolat kialakítására. A nevét a működéséről kapta, mivel szereléskor a sajtolás következtében a szigeteléseket átszúrja és mind az árnyékolással, mind a belső érrel jó fémes kapcsolatot alakít ki.

Csavart érpár (Twisted Pair, TP)

A kábel két szigetelt, egymásra spirálisan felcsavart vezeték. Amennyiben az érpár körül árnyékolás is található, akkor árnyékolt sodrott érpárnak (Shielded Twisted Pair, STP), míg az árnyékolás nélkülit UTP (Unshielded Twisted Pair) kábelnek nevezzük. Mivel a két jelvezeték egymásra van felcsavarva, ezért a jelkisugárzást az egymás ellen hatás miatt minimálisra csökkentik. Minél több az egységnyi hosszra jutó csavarások száma, annál nagyobb sebességig használható a vezeték. Mivel általában nem csak egy szimplex kapcsolatra van szükség, ezért több érpárt fognak össze egy közös szigetelőben. Ezek egymásra, és a külvilágra való hatását tovább lehet csökkenteni, ha a párokat is egymásra csavarják.

A közepes méretű hálózatokban az esetek túlnyomó többségében az UTP kábeleket alkalmazzák, mivel ezek minden jellemzője, valamint az áruk is lehetővé teszi a biztos összeköttetés kialakítását. Az UTP kábeleket több kategóriára osztják, ezek jelátviteli tulajdonságokban és természetesen árban térnek el egymástól. A legelterjedtebb típusokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze.

Típus Használati hely
1. kategória Hangátvitel
2. kategória 4 Mbit/s-os adatvonal
3. kategória 10 Mbit/s-os adatvonal (Ethernet)
4. kategória 20 Mbit/s-os adatvonal
5. kategória 100 Mbit/s-os adatvonal (Fast Ethernet)

Az Ethernet hálózatokban a 3.-5. kategóriájú kábeleket használják. Ezeket összefogták egy csoportba és a 10BaseT névvel látták el. A rendszer két sodrott érpáron működik, az egyik érpár adásra, míg a másik vételre szolgál. Az UTP kábel esetében a megengedett legnagyobb, még erősítés nélkül áthidalható távolság (szegmenshossz) 100 méter. Ezzel a módszerrel pont-pont kapcsolat alakítható ki, több gép esetében csillag topológiával, aminek az előnyeit és hátrányait már az előzőekben ismertettünk.

18. ábra. Az UTP csatlakozók felépítése
18. ábra. Az UTP csatlakozók felépítése

A kábel a számítógéphez RJ-45 típusjelzésű csatlakozóval kapcsolódik. Ennek nyolc érintkezője van, tehát a kábelben négy érpárnak kell lennie. A vezetékek megkülönböztetése nehézkes lenne, ezért színkódolást alkalmaznak. Négy különböző színű vezeték van, a maradék négy pedig ezek és a fehér szín keveréke A szabványos színkód a következő táblázatban látható, de természetesen létezhetnek ettől eltérő kódok is. A csatlakozó felépítése a 18. ábrán vehető szemügyre A bekötésre használatos a cross-over kifejezés is, mivel a jelvezetékek keresztbe vannak kötve.

Színjelzés

Csatlakozó

Jel neve

Jel neve

Csatlakozó

Színjelzés

Fehér-narancs 1     8 Fehér-narancs
Narancs 2 DTR DSR 7 Narancs
Fehér-zöld 3 TxD RxD 6 Fehér-zöld
Zöld 4 GND GND 4 Zöld
Fehér-Kék 5 GND GND 5 Fehér-Kék
Kék 6 RxD TxD 3 Kék
Fehér-Barna 7 DSR DTR 2 Fehér-Barna
Barna 8     1 Barna
Az RJ-45 típusú csatlakozó bekötése

A kábelek között találunk vékonyabb és vastagabb, kültéri és beltéri fajtákat is. Ezek tulajdonságaikban eltérhetnek, ami értelemszerűen az árban is tükröződik.

Optikai vezeték

Manapság már egyre kiterjedtebben használják, ami kiváló paramétereinek és egyre csökkenő árának köszönhető. Az információ fényimpulzusok formájában terjed egy olyan közegben, ami ezt lehetővé teszi. A közeg lehet a levegő is, azonban ebben az esetben szükséges, hogy az adó és a vevő egymás számára látható legyen. Ez nagyobb távolságok esetében nem megoldható több tényező (a Föld görbülete, tereptárgyak, időjárás, stb.) miatt. A megfelelő választás az optikai szál.

Az fényvezető egy speciális, nagyon vékony cső, aminek a belseje nem üreges, hanem valamilyen speciális anyag tölti ki. Ebben halad a fénysugár. A mag körül helyezkedik el a köpeny, aminek a célja, hogy a fény kilépését a magból megakadályozza. A köpenyen egy lány burkolat található, aminek a szerepe a nagyobb ellenállóság biztosítása a fizikai terhelésekkel szemben. Az egész szálat egy kemény, műanyag burkolat véd a környezet behatásaival szemben. Attól függően, hogy a fény milyen módon halad a csőben, beszélhetünk egy- és többmódusú optikai kábelről. A vezető felépítését a 19. ábrán vehetjük szemügyre. Figyeljük meg, hogy milyen méretekkel rendelkezik a kábel!

19. ábra. Az optikai szál felépítése
19. ábra. Az optikai szál felépítése

A többmódusú kábel esetében a teljes fényvisszaverődés fizikai jelenséget használják fel. Ez kimondja, hogy ha a két közeg törésmutatójának különbsége megfelelő, akkor az erre a felületre eső fény nem lép át a másik közegbe, hanem teljes egészében visszaverődik. A cső anyagának a kiválasztásánál is ezt a szempontot kell figyelembe venni. Ha a paraméterek megfelelőek, akkor létrejön a teljes visszaverődés és a fénysugár gyakorlatilag csillapodás nélkül tud a vezetőben haladni.

Az egymódusú kábel esetében a cső átmérője a fény hullámhosszával megegyező. Ez azért különleges eset, mivel ekkor a fény nem fog ide-oda verődni. Ezzel a módszerrel nagyobb távolság hidalható át erősítés nélkül.

Az optikai kábeleknél nagyon fontos szempont, hogy a vezeték egységnyi hosszon mekkora jelcsillapítással rendelkezik. A csillapítást dB-ben adják meg egységnyi hosszúságra vonatkoztatva (pl.: dB/km).

A fényforrás egy LED, vagy lézer dióda. Ezek az eszközök félvezetők, melyek nagyon jól fókuszálható fényt állítanak elő a rajtuk átfolyó áram erősségétől függő intenzitással (erősséggel). Fényérzékelőként fotótranzisztort alkalmaznak. Ez szintén félvezető, ami a kristályra eső fény erősségétől függő kimeneti jelet állít elő.

Az optikai adatátvitel esetében az áthidalható távolságot a fényveszteség határozza meg, ami három jellemzőnek a függvénye.

A két közeg összeillesztésénél a fény egy része visszaverődik. Ezen segíteni lehet a lehető legpontosabb illesztéssel. Erre a célra ma már rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök.

Ugyanezt a hatást okozzák az átviteli közegben lévő szennyeződések is. Ezen a tényen a megfelelő anyagválasztással lehet csökkenteni.

A harmadik veszteség abból adódik, hogy ha fény nem megfelelő szögben érkezik a közeg határfelületére, akkor a fény egy része nem verődik vissza. Ezen az anyagválasztással és a fény hullámhosszának a helyes meghatározásával tudunk segíteni.

Az optikai szál nagyon kényes a fizikai terhelésre. Mivel a kábel nagyon vékony és viszonylag merev, ezért a fizikai megterhelést nehezen viselik. Minden nagyobb, vagy hosszan tartó terhelést más szerkezeti elemnek kell átvennie. Annak érdekében, hogy azért a vezeték kezelhető legyen, a lágy burkolatban a köpenyt és a magot hullámosítva helyezik el. Ez biztosítja a bizonyos szintű nyújthatóságot és a hajlíthatóságot.

Ennél az átviteli közegnél a legproblémásabb és legfontosabb kérdés a jelek be és kicsatolása, amire alapvetően kétféle csatolótípust alkalmaznak.

A passzív illesztő két, az optikai szálra kapcsolódó csatlakozóból áll. Az egyik egy LED-et, míg a másik egy fényérzékelő félvezetőt tartalmaz.

Az aktív illesztő annyiban több, mint a passzív, hogy a vett jeleket átalakítja villamos mennyiséggé, felerősíti, visszaalakítja fényimpulzusokká és újra a közegre kapcsolja.

Az optikai adatátvitel során az információt különböző hullámhosszúságú fényjel hordozza. Könnyű belátni, hogy a kétirányú adatátvitelhez két optikai szál szükséges. Ez gyakorlati problémát nem okoz, mivel a szilárd szigetelőben rendszerint több kábelt fognak össze. Megoldható üzenetszórásos topológia is, mivel léteznek az ehhez szükséges interfészek.

Az optikai szálakat az Ethernet hálózatokban 10BaseF névvel látták el.

A fizikai réteg esetében nagyon fontos annak az eldöntése, hogy az adatok átvitele milyen módon történjen meg. Mivel villamos vezetőket használunk a kapcsolat kialakításához, ezért valamilyen villamos jellemző fogja az információt hordozni. Annak alapján, hogy ezek milyen módon képesek az információt reprezentálni, beszélhetünk analóg és digitális átvitelről. Mindkét módot használják a gyakorlatban, röviden mi is áttekintjük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A digitális adatátvitel

A digitális átvitelt elsősorban mikroszámítógépekben és a számítógépek között valósítanak meg. A digitális jelek két állapottal rendelkeznek, a kikapcsolt állapot a logikai 0, a bekapcsolt pedig a logikai 1. Annak érdekében, hogy ezek az állapotok kezelhetők legyenek, hozzájuk a gyakorlatban legtöbbször konkrét feszültségszinteket vagy feszültségszint-tartományokat rendelnek (0 szint: 0V, 1 szint: 5V). Fontos, hogy a két feszültségszint között a digitális jelek nem vehetnek fel értéket, a két szint közötti váltásnak pedig nagyon rövid idő alatt kell megtörténnie (lehetőleg nullához közeli érték alatt). Ezzel kapcsolatban még el kell mondani azt is, hogy a váltások nem történhetnek akármikor. Ennek az oka, hogy a digitális rendszerek áramkörei megadott ütemezés szerint működnek. Erre azért van szükség, hogy a megfelelő jelszinteket a vevő is megfelelő időben legyen képes értelmezni.

A digitális adatátvitel során digitális jeleket viszünk át a kialakított vonalon. Az átvitt információ legkisebb mennyisége a bit. A bit két lehetséges értéket vehet fel (0 vagy 1). Minden adat előállítható bitek sorozatából. A bitek csoportosításából nagyabb adategységek jönnek létre: 8 bit az 1 bájt, 1024 bájt az 1 kbájt (1kB) 1024 kbájt az 1Mbájt (1MB).

Amikor először alkalmaztak digitális átvitelt, akkor azt szövegek átvitelére használták. Minden szöveg összeállítható karakterek sorozatából. A csatornán ezeket a karaktereket kell továbbítani. Minden karakter megadott számú bittel leírható. Létrehoztak egy táblázatot, amelyben az összes angol karaktert felsorolták, és hozzárendeltek egy bináris bitsorozatot. Így jött létre az ASCII táblázat, amelyről még a későbbiekben lesz szó. Mivel a karakterek átvitelénél az információ alapegysége az a bitcsoport volt, amely egy karaktert egyértelműen meghatározott. Ezek alapján ezt a módszert szokás karakterorientált átviteli eljárásnak nevezni. Annak érdekében, hogy a karakterek megfelelő módon kerüljenek átvitelre, speciális karaktereket, ún. vezérlőkaraktereket használnak. (Itt jegyeznénk meg, hogy a hálózati szabványokban és leírásokban a bájt helyett az oktet (octet) fogalmát használják a 8 bites csoport jelölésére.)

Minél inkább elterjedtté váltak a digitális hálózatok, annál inkább szükségessé vált a karaktereken kívül más információnak a továbbítása is. Ezekről általánosságban el lehet mondani, hogy a különböző adatcsomagok hosszúsága nagyon eltérő. Szükség volt a karakterorientált átviteli eljárást átalakítani úgy, hogy bitcsoportok helyett tetszőleges számú bit átvitelére lehetőség nyíljon. Így alakult ki a bitorientált átviteli eljárás. Természetesen fontos a bitcsoportok egymástól való elkülönítése is, amelyre speciális bitcsoportokat használnak. Erről még a későbbiekben részletesebben is lesz szó.

A bitek továbbítása alapvetően két különböző módon történhet. A legegyszerűbb eset, amikor a biteket sorban egymás után egy csatornán elküldjük a vevőnek. Ezt az átviteli módot nevezik soros adatátvitelnek. A másik lehetőség, hogy az adó és a vevő között annyi vonalat alakítunk ki, amennyi bitet egyszerre át szeretnénk vinni. Ebben az esetben tehát bitcsoportok átviteléről van szó. Ezt az adatátviteli módot párhuzamos adatátvitelnek nevezik. Természetesen mindkét módszernek van előnye és hátránya egyaránt. E soros átvitel kialakítása olcsó, mivel kevés számú kapcsolódásra van szükség, de ezzel együtt az átvitel sebessége a párhuzamos átvitelhez képest lényegesen kisebb. A soros kapcsolattal nagyobb távolság hidalható át, mint a párhuzamossal. Azt, hogy melyik módszert alkalmazzák, egyértelműen a feladat dönti el. Általában mikroszámítógépek belső áramköreinek az összekapcsolására párhuzamos módot választanak a kis távolságok és a nagy átviteli sebesség miatt. A külső eszközök összekapcsolása a számítógépekkel már mindkét módszer szerint történhet (például az egér soros, a nyomtató viszont párhuzamos átvitelt használ).

Már említettük, hogy nagyon fontos a digitális eszközöknél, hogy az információt akkor vegyék, amikor ténylegesen az van a csatornán (a másodikként kiadott bitet a vevő is másodikként értelmezze). Elmondhatjuk, hogy az átvitel során a bitek továbbítása legtöbbször sorban történik. Most sokan azt gondolhatják, hogy az előzőekben leírtakat megcáfoljuk az előbbi állítással. Ha átgondoljuk, belátjuk, hogy ez nem igaz, mivel a párhuzamos átvitelénél is egymás után továbbítjuk az adatokat, azonban itt egyidőben több bitet küldünk át. Tehát mindkét átviteli mód esetében nagyon fontos az adó és a vevő egyidejű működésének (szinkronizáció) a biztosítása. A gyakorlatban kétféle módszert használunk, az egyik a szinkron, a másik pedig az aszinkron adatátvitel.

A szinkron átvitelnél a bitek kezdete, közepe és a vége csak egy megadott alapidőtartam egész számú többszörösére helyezkedhetnek el egymástól. Ebből is látható, hogy ebben az esetben a bitek nagyon szigorúan meghatározott sorrendben követik egymást, a bitek kezdete és hosszúsága is pontosan meg van határozva. A szinkronizációt speciális bitcsoportokkal valósítják meg, amelyek a tényleges információt előzik meg. A szinkron bitcsoport általában a legtöbb átmenetet tartalmazó csoport (1010101010101010) amelynek ideje alatt a vevő képes a saját működésének az ütemezését beállítani.

Az aszinkron átvitel tipikus karakterátviteli módszer, azonban még a mai napig is használják nap, mint nap (egér). Általában ezt a módszert a soros átvitelnél használják. Az adatátvitel egyszerűsített idődiagramja a 20. ábrán látható.

20. ábra. Az aszinkron soros adatátvitel működése
20. ábra. Az aszinkron soros adatátvitel működése

Mint az ábrán is felismerhető, az átvitel megkezdése előtt a vonal állapota állandó magas szint. Mikor a vevő szeretne csomagot küldeni, a vonalat egy bitnyi időtartamra alacsony szintre húzza. Ez jelzi a vevőnek az átvitel kezdetét, ezért nevezik ezt START bitnek. Ezt követően kerülnek elküldésre az adatbitek. A különböző szabványok 5, 6, 7 vagy 8 adatbitet használnak. Ezek után kerül továbbításra a paritásbit, amennyiben használunk ilyent az átvitelben. Ez egy védelmi eljárás, ami lehet páros és páratlan. Páros paritás alkalmazásakor a paritásbit olyan logikai értéket vesz fel, hogy az adatcsomagban vele együtt az 1 szintű bitek páros számban legyenek. A páratlan paritás használatakor az 1 szintű bitek páratlanok lesznek. A vétel során a paritás ellenőrzésével egybites hiba felismerhető. Sajnos a módszer nem teszi lehetővé sem a javítást, sem a hiba pontos behatárolását. Hiba esetén ismételten kérni kell az adótól az utolsó csomag küldését. A paritásbit után a csomagot és az átvitelt le kell zárni STOP bittel, amely logikai 1 szintű. Ennek hossza egy, másfél vagy két bit lehet. Ez biztosítja a vevőnek, hogy felkészüljön a következő csomag küldésére. Az aszinkron soros átvitelnél nincs követelmény arra vonatkozólag, hogy mikor kerülhet sor adatátvitelre. A START és a STOP bit biztosítja a csomag kezdetének és végének a felismerését.

Az aszinkron soros átvitel nagyon elterjedt a mikroszámítógépek terén, számos speciális áramkört alakítottak ki az átvitel megvalósításának egyszerűbbé tételére. A gyakorlatban a PC-s technikában az RS-232C (CCITT V.24), az ipari környezetben pedig az RS-485 interfészt használják.

RS-232C (CCITT V.24) interfész

A szabvány kétféle berendezést különböztet meg:

 • Adatvég berendezés (Data Terminal Equipment, DTE), ami tulajdonképpen a számítógépet vagy a terminált jelenti.
 • Adatáramköri-végberendezés (Data Circuit-Terminating Equipment), ami a kapcsolatot megvalósító modem jelölése.

Az eszközök kapcsolatát a 21. ábrán vehetjük szemügyre.

21. ábra. A DTE és a DCE egységek kapcsolata
21. ábra. A DTE és a DCE egységek kapcsolata

Maga a szabvány tulajdonképpen a DCE és a DTE közötti soros, digitális interfész leírását határozza meg. A kapcsolatot 25 pólusú csatlakozó valósítja meg.

22. ábra. Jelszintek az RS-232C interfészben
22. ábra. Jelszintek az RS-232C interfészben

A villamos jellemzői a szabványnak kicsit furcsának tűnhet. A bináris 1-et -3V és -25V közötti feszültéség, a logikai 0-át pedig a +3V és a +25V közötti feszültéség jelenti. A megvalósítás tehát negatív logika alapján történik. A -3V és a +3V közötti feszültségtartomány tiltott. A szabvány a bináris 1-et MARK-nak, a bináris 0-át SPACE-nek nevezik. A kábel maximálisan 15 méter hosszú lehet, amelyen keresztül maximálisan 20 kbit/s a maximális átviteli sebesség. Az elektromos jelek közül az esetek többségében nincs mindegyikre szükség, a leggyakrabban használtakat mutatja a 23. ábra, ahol egy DTE és a DCE kapcsolatát vehetjük szemügyre.

23. ábra. DCE és DTE kapcsolata a jelek megnevezésével
23. ábra. DCE és DTE kapcsolata a jelek megnevezésével

Nézzük meg, hogy mit is jelentenek és mire szolgálnak az egyes jelek:

 • Adatterminál kész (Data Terminal Ready, DTR) jelet magas szintre állítja a számítógép vagy a terminál akkor, ha bekapcsolják.
 • Az Adat kész (Data Ready, DSR) jelet a modem állítja magas szintre akkor, amikor bekapcsolják.
 • A Vivőérzékelés (Carrier Detect) jel akkor lesz aktív, ha a modem a vonalon vivőjelet érzékelt.
 • Az Adáskérés (Request to Send, RTS) jel jelzi, hogy a terminál szeretne adatot küldeni.
 • Adásra kész (Clear to Send, CTS) aktív állapota jelzi, hogy modem felkészült az adatok fogadására.
 • Az Adás (Transmit, TxD) vonalon történik meg az adatok vétele.
 • A Vétel (Recieve, RxD) vonalon folyik az adatok küldése.

Az RS-232C interfész nagyon jó két számítógép ideiglenes összekapcsolására is. Ebben az esetben az egyik gép adási vonalát a másik vételi vonalával kell összekapcsolni és viszont. Ezt nevezik null-modem megoldásnak. Ez így összekötött gépek között valamilyen programmal valósítható meg a kapcsolat. Az összekapcsolás módját a 24. ábra vázolja.

24. ábra. Null-modem kábelezés
24. ábra. Null-modem kábelezés

25. ábra. Két számítógép soros vonalon történő összekapcsolásának lehetőségei
25. ábra. Két számítógép soros vonalon történő összekapcsolásának lehetőségei

Áraminterfész

Az RS-232C protokoll nem használható nagy távolságok áthidalására, valamint zavart környezetben csak korlátozott sebességű kapcsolat hozható létre. Ilyen esetekben előfordulhat az is, hogy a kábelben indukálódó feszültség ellen védeni kell a számítógép egységeit. Erre jó módszer az optikai úton való leválasztás. A nagyobb távolságok áthidalására feszültségszintek helyett (mivel az meglehetősen zavarérzékeny) áramhurkot használnak. Ilyen kialakításban az adó és a vevő mindkét adatirányban egy-egy vezetékhurokkal van összekapcsolva. Az adó logikai 1 információ küldésekor 20mA-es áramot kényszerít a hurokba, amelyet a vevő képes érzékelni. Ebből következik, hogy az információt az áram megléte, illetve hiánya hordozza. A vezeték sodrott érpár, a jó zavarérzéketlenség miatt.

A maximálisan áthidalható távolság akár 1 km is lehet, az adatátviteli sebesség kissé korlátozott, 9600 bit-s körüli érték.

Az áraminterfészt az RS-449-es "szabványgyűjteményben" szabványosították. Több különböző módszer alakult ki az átvitel megvalósítására, amelyekre most nem térünk ki, a szakirodalmakban megtalálhatók. Az egyik leggyakrabban használt megoldás az RS-485 megnevezést kapta. Ez szimmetrikus átvitelt valósít meg, a vonalon több adó és vevő lehet, ezek között egy vezetékpáron a kapcsolat fél-duplex. A duplex kapcsolat kialakításához négy vezetékre van szükség.

A digitális jelek kódolása

Bitcsoportok kódolása

A digitális átvitel során a logikai biteket valamilyen módon ábrázolnunk kell. A legegyszerűbb ábrázolásnál a két szintnek két feszültségértéket feleltetünk meg. Ettől eltérő kódolási eljárások is ismertek, a továbbiakban a leggyakoribb módszereket tekintjük át.

A kódolási eljárások meghatározásánál több szempont szerint kellett a feladatot elvégezni:

 • Minél kisebb a kódolás sávszélessége, annál több csatornára lehet egy vonalat felosztani. A sávszélesség a jelváltások számának a függvénye.
 • Minél kevesebb azonban a váltások száma, az adó és a vevő szinkronizálása annál nehezebben valósítható meg.
 • Fontos, hogy a jelek kis egyenfeszültségű összetevővel rendelkezzenek, mivel az egyenfeszültségű jelek jobban gyengülnek, ami az átviteli távolság csökkenését vonja maga után.

Nullára nem visszatérő (Non Return to Zero, NRZ) kódolásnál mindig az a feszültségszint van a vonalon, amelyet az az adott bit meghatároz. Ez nagyon egyszerűen megvalósítható kódolás. Sok váltást tartalmazó csomagoknál jó megoldás, azonban ha a sok egyforma bit van egymás után, akkor a vonal állapota is azonos szinten marad. Ez a szinkronizációt nagyon megnehezítheti.

26. ábra. NRZ kódolás
26. ábra. NRZ kódolás

Nullára visszatérő (Return to Zero, RZ) kódolás az előzőhöz képest annyi változást tartalmaz, hogy a 0 szintet 0V, az 1 szintet viszont a bitidő felében +V, a félében pedig 0V jelenti. A működés a 27. ábrán nagyon jól nyomon követhető.

27. ábra. Az RZ kódolás
27. ábra. Az RZ kódolás

Nullára nem visszatérő megszakadásos (Non Return to Zero Invertive, NRZI) módszernél a 0 bitnek 0V felel meg. A logikai 1 értékű a bit, akkor 0 szint lesz, ha az előző 1-es +V volt és +V szintű lesz, ha az előző 0 szintű volt. A logikai 0 utáni első 1-es értéke mindig +V lesz.

28. ábra. Az NRZI kódolás
28. ábra. Az NRZI kódolás

Váltakozó MARK invertálás (Alternate Mark Inversion, AMI) kódolás már szimmetrikus feszültséget használ, a működése pedig az NRZI kódoláséhoz nagyon hasonló. Minden logikai 1 értékű bit szintje az előző 1-esének az ellentetje.

29. ábra. Az AMI kódolás
29. ábra. Az AMI kódolás

A Nagy sűrűségű bipoláris 3 (High Density Bipolar 3, HDB3) kódolás az AMI módszerrel azonosan működik, de itt már beépítették a hosszú logikai 0 sorozatok kezelését is. Abban az esetben, ha a 4 egymást követő 0 szintű bit van a csomagban, az utolsó 0 bitet kicserélik olyan szintűre, mint ami az előző 1-eshez volt rendelve. A vevő ezt a plusz információt automatikusan képes eltávolítani. Annak érdekében hogy ne legyen egyenfeszültségű összetevő, a következő ilyen csoportban az első nullát kicseréljük az előzőleg cserélt bittel ellentétes szintűre. A módszer jól nyomon követhető a 30. ábrán.

30. ábra. A HDB3 kódolás
30. ábra. A HDB3 kódolás

A Manchester kódolást (Phase Encode, PE) nagyon gyakran használják, az Ethernet hálózatok ezt a kódolási eljárást alkalmazzák. Itt a biteket nem jelszintek, hanem a jelváltások iránya határozza meg. A lefutó él a logikai 0, a felfutó pedig a logikai 1 szintet jelöli. Amennyiben az egymást követő bitek azonos értékűek, akkor a jelnek a bitidő felénél vissza kell térnie az előző szintre. A módszer alkalmas akár mágneses jelrögzítésre is.

31. ábra. A Manchester kódolás működése
31. ábra. A Manchester kódolás működése

Karakterek kódolása

A karakterek ábrázolására készítették el az ASCII kódtáblázatot. Ebben minden, az angol nyelvben szereplő karakterhez egy bináris kódsorozat tartozik. Természetesen külön kell beszélni a kis- és a nagybetűkről. Az ASCII táblában minden karakternek 7 bites bináris sorozat felel meg. Nem volt szükség a 8. bitre, mivel 7 bittel is minden angol karakter ábrázolható. Mivel nincs 128 ábrázolható karakter az ABC-ben, ezért kiegészítő karakterek ábrázolására is lehetőség nyílik. A táblázatban a két karaktercsoportot különböztethetünk meg:

 • A grafikus karakterek csoportjába tartoznak mindazok a karakterek, amelyeket a képernyőn meg lehet jelenteni.
 • A vezérlőkarakterek csoportja is meglehetősen népes, hasonlóan a grafikus karakterekéhez. Az itt szereplő karakterekről általánosságban elmondható, hogy a számítógép számára hordoznak a működésükre vonatkozó információkat. Ennek a csoportnak három alkategóriáját különböztethetjük meg:
 • Információcsere vezérlőkarakterek az információ átvitelében vesznek részt.
 • Formátum befolyásolókkal lehet az képernyőn megjelenő karakterek formáit megváltoztatni.
 • Információ elkülönítők az információk logikai értelemben történő elkülönítésére szolgálnak.

Az eredeti ASCII kódtáblában nem volt lehetőség az egyes nyelvekben szereplő speciális karakterek ábrázolására. A megoldást a 8. bit bevonása jelentette, így 128 további karakter definiálására volt lehetőség. Így minden nyelv számára lehetőség volt kialakítani a saját kódtábláját. A kompatibilitás az ASCII-vel megmaradt, hiszen az alső 128 bit nem változott. A megoldás hátránya, hogy nincs lehetőség egy szövegben eltérő nyelvi részek elkészítésére.

1987-ben a XEROX cég kifejlesztett egy új karakterkódolási rendszert, amelyben már 16 biten ábrázoltak egy karaktert. Ez 65536 különböző variációt jelent. A kialakított kódolás a Unicode nevet kapta. Az ábrázolás lehetővé teszi a világ összes nyelvének a karaktereinek az ábrázolását. Így az előző bekezdésben említett korlát megszűnt. Mint minden új technikával, ezzel is az volt (illetve még napjainkban is az), hogy nem támogatták megfelelően. A programozóktól teljesen más szemléletet kívánt. Az elsők között volt a Microsoft Office 97 programja. Ma már egyre több program és operációs rendszer támogatja ezt a kódolási módszert.

Az analóg átvitel

Az analóg jelek időben folyamatosan változnak. Általában elmondhatjuk róluk, hogy periodikusak, azaz bizonyos időközönként ismétlődnek. Nagyon fontos, hogy a nagyságuk (amplitúdó) két szélső határ között bármilyen értéket felvehetnek. Az ilyen jeleknek három tulajdonsága van, amely adatátvitelre felhasználható.

 • Frekvenciája, vagy periódusideje: az az időtartam, amely elteltével a jel megismétlődik.
 • Amplitúdója: az analóg jel nagyságát határozza meg. Az analóg jelek amplitúdója tetszőleges értéket felvehet két határérték között.
 • Fázisszöge: annak az időnek az értéke, amikor az analóg jel amplitúdója 0.

Az analóg jelek kezelése meglehetősen bonyolult. A fenti felsorolásban látható, hogy a jellemzők meglehetősen széles tartományban mozoghatnak. Meg kell oldani, hogy az információt képesek legyenek továbbítani. A számítógépek digitális jelekkel dolgoznak, ezeket kell analóg úton továbbítani a másik számítógéphez. A megoldás az analóg jel valamely jellemzőjének a megváltoztatása a digitális információnak megfelelően. Ezt a műveletet nevezzük modulációnak. A vevő oldalon értelemszerűen vissza kell alakítani a digitális információt. Ez a folyamat a demoduláció. A különböző modulációs eljárásokat a 32. ábrán vehetjük szemügyre.

32. ábra. Különböző modulációs eljárások.
32. ábra. Különböző modulációs eljárások.

 • Az amplitúdómoduláció során az analóg jel amplitúdóját változtatják meg a digitális jelnek megfelelően. A művelet egyszerű, más amplitúdó értéket rendelnek a logikai 0 és mást a logikai 1 szinthez. Például a logikai 0 bitnek 0V-os, a logikai 1-nek pedig 5V-os amplitúdóérték felel meg.
 • Hasonlóan képezzük az analóg jelet a frekvenciamoduláció során is. Itt a két logikai értékhez más-más frekvenciaérték tartozik. A két frekvencia között megfelelően nagy különbségnek kell lenni a biztonságos érzékelés érdekében. Általában 1-2 nagyságrend a két érték közötti különbség.
 • A fázismoduláció is hasonló elven alapszik. Ebben az esetben a jel fázisszögét módosítják a digitális jelnek megfelelően.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy egy analóg jel több jellemzőjét is modulálják. Ennek az előnye, hogy egyszerre több bit átvitelére nyílik lehetőség.


Fogalma

A gyors adatátvitel, ill. a nagyobb teljesítmény elérése érdekében a számítógépeket egy közös kommunkiációs rendszerben kapcsolják össze. Az összekapcsolt gépeket  munkaállomásoknak (usereknek) nevezik. Ezeket a hálózatba kötött számítógépeket, egy speciális ún. hálózati operációs rendszer működteti. A számítógép-hálózat számítógépei a rendszerben egymással adatokat,  információkat cserélhetnek, ill. "erőforrásaikat megosztva" használhatják. Ilyen erőforrások lehetnek a winchesterek, nyomtatók, programok, de lehetnek könytárak és azok állományai is. A megosztás pedig annyit tesz, hogy az adott munkaállomás tulajdonosa, hozzáférési jogosultságot ad a saját gépének winchesterén lévő, általa kiválasztott és megjelölt könyvtárába való betekintésre. Az információcserét ún. hálózati vezérlőkártyák és adatkábel rendszer biztosítja.

A számítógép-hálózatok mivel több számítógépből állnak, sok esetben igen nehéz és költséges azonos típusú és konfigurációjú számítógépből felépíteni. Több géptípus egyenes következménye a kompatibilitási probléma Ezért a hálózat tervezésekor ezt mindenkor figyelembe kell venni, a megfelelő szabványok és protokollok használatának alkalmazásával.

Alkalmazhatósága

Egy számítógép-hálózat "szíve-lelke" a központi számítógép, az ún. szerver (server). Ennek a központi gépnek az erőforrásait használják a userek, munkaállomások. Ezeket a munkaállomásokat azonosító névvel látják el - login, usernév -, így különböztetik meg a rendszeren belül az egyes gépeket. A gépek közötti adat-kapcsolat előnnyei:

Előnyei

 • Közös erőforrás-használat

  ...a hálózati összeköttetés révén a gépek a hálózat egy másik gépének bármely erőforrását használhatják, mely elsősorban a szerveren lévő eszközökre vonatkozik. Ez irányulhat az egyes gépek, ill a szerver(ek) háttértárolójára, továbbá a rendszer bármely munka-állomásához illesztett nyomtató használatára

 • Osztott háttértár használat

  ...az egyes userek, munkaállomások háttértárolóján lévő könyvtára(ka)t, alkönyvtárakat kijelölhetjük - megoszthatjuk - közös használatra. A megosztást a user tulajdonosa végezheti, sőt azt is meghatározhatja, hogy a melyik user, milyen jogokkal veheti igénybe a megosztott erőforrást. Még arra is lehetőség van, hogy a megosztott erőforrás fizikai helye rejtve maradjon, hiszen egy ún. megosztási névvel hivatkozunk az adott erőforrásra.

 • Nincs szükség önálló háttértárolóra

  ...mivel az egyébként önálló működésre képes gépeket egy központi gép irányítja (szerver), ezért a központi gép háttértárolóit a rendszer bármelyik munkaállomása használhatja. Ha ez így van akkor a userekbe nem szükséges háttértárolót építeni. No de akkor hogyan tud működni az adott munkaállomás? Úgy, hogy ennél a gépnél a rendszer filek betöltéséről egy ún. BOOT-EPROM gondoskodik.

 • Gyors adatátvitel

  ...az adatátvitel gyakorlatilag a floppy lemezen történő adattovábbítással kezdődött. Ehhez képest a hálózati adatforgalom rendkívül nagy lépés előre, hiszen a műveleti sebességek összehasonlíthatatlanul gyorsabbak a hálózaton.

 • Nagyobb teljesítmény

  ...az önállóan működő számítógépek összekötésével, azok egy közös rendszert alkotnak, így a rendelkezésre álló erőforrások összeadódnak, vagyis a teljes hálózat egyes gépein megosztott, hozzáférhetővé tett erőforrásainak összessége.

 • Többfelhasználós adatbázis használat

  ...a számítógép hálózatok alkalmazásával lehetőség van bonyolult, több gépre telepített adatbázisok, egyidőben, különböző munkaállomásokról történő használatára.

Hátrányai

 • Biztonsági igény

  ...a számítógép-hálózatok a gyors és közvetlen adatátvitel miatt sokkal inkább ki vannak téve olyan veszélyforrásoknak, melyek az adatainkat fenyegeti. A veszélyforrások egyik részét képezik a vírusok. Hálózati környezetben hatalmas károk okozására képesek, ráadásul igen nehéz, körülményes a kiirtásuk is. A másik komoly veszélyforrás az illetéktelen hozzáférés lehetősége.

 • Kölségigénye

  ...igaz, hogy a rendszerben önállóan működni képes gépek vannak, de áttól tudnak hálózatba kötve is dolgozni, mert a működésükhöz fontos és elengedhetelenül szükséges eszközöket kell hozzájuk illeszteni ill. beléjük építeni (hálózati kártya, hub, repeater, árnyékolt koax kábel, ún. speciális [UTP] nyolc eres hálózati kábel, stb.) Ezek az illesztő egységek, valamint a kábelhálózat kiépítése igen költséges.

 • Hálózati operációs rendszer

  ...a hálózat működtetését egy speciálisan erre kifejlesztett operációs rendszer végzi, amely képes kezelni a többfelhasználós környezetet és a megosztott adatbázisokat. Ez a hálózati rendszerkörnyezet, nehezebben adminisztrálható, drága működtető szoftvert igényel.

Csoportosításuk

Három nagy csoportját különböztetjük meg:

 • Helyi hálózatok (LAN - Local Area Network)

  ...olyan rendszerek, amelyekben a számítógépek fizikailag viszonylag egymáshoz közel helyezkednek el, például egy epületen belül. Ezek a hálózatok kapcsolódhatnak más hálózatokhoz, így rákapcsolódhatnak a nagyterületű halózatokra is.

 • Nagyterületi hálózatok (WAN - Wide Area Network)

  ...ezek olyan rendszerek, melyeknek egyes szegmensei (elemei) földrajzilag is távol lehetnek egymástól. Ebben az esetben a kapcsolattartás más speciális módszerekkel valósítható meg.

 • Globális hálózatok

  ...ezek a rendszerek olyan világméretű hálózati rendszerek, melyek nagyszámú elemet tartalmaznak, eléggé heterogén felépítésűek, nagyon sok számítógépet, ill. részhálózatot foglalnak magukba. Az Internet az élő példa.

A végrehajtandó feladatok szerint is megkülönböztethetjük a hálózatokat. A legegyszerűbbek az egyenrangú, ún peer to peer hálózatok. A legelterjedtebb azonban a szerver-kliens felépítésű hálózat, melyben a szerver kitüntetett szereppel bír. A szerver látja el a hálózati rendszerek vezérlését és felügyeletét, míg a munkaállomások (kliensek, userek) a szerverhez kapcsolódva, annak irányítása alatt képesek használni a hálózatot.

Felépítésük (topológiájuk)

A hálózat felépítését, topológiáját a kábelek elrendeződése, a csomópontok fizikai elhelyezkedése határozza meg. Ez a "hálózat alakja". (az Ethernet lineáris, vagy sín hálózati, ill. csillag topológiát alkalmaz)

 • Sín: a hálózatnak van egy gerince(BackBone - közös adatátviteli vonal), amihez az összes csomópont csatlakozik. A gerinc mindkét vége ellenállással van lezárva, a rendszer elemei sorba vannak fűzve egy kábelre. Minden csomópontnak egyedi címe van. Olcsó, kevés kábel kell hozzá. Hiba esetén az egész hálózat működésképtelen lesz.
 • Csillag: a csomópontok egy közös elosztóba (hub) vannak bekötve. A csillag topológiánál ilyen elosztók gyűjtik össze egy-egy gépcsoport jeleit és továbbítják a központ felé. A csillag topológia előnye az, hogy egy új elosztó beépítésével újabb és újabb gépcsoportokat lehet a rendszerhez kapcsolni. Nem üzenetszórásos (ponttól-pontig). Szakadás esetén megbízhatóbb, sok kábel kell hozzá ezért drága.
 • Gyűrűs : a csomópontokat közvetlenül egymáshoz csatlakoztattják, soros elrendezésben, így azok egy zárt hurkot alkotnak. Az üzenetek fogadása egy alkalmas csatoló eszköz segítségével történik. Előre történő huzalozása nehézkes, új csomópont hozzáadása, vagy elvétele megbonthatja a hálózatot. A biztonság kedvéért 2 kábellel is összeköthetik a gépeket. Az adatáramlásnak meghatározott iránya van. Amíg az adatot nem mentik le, addig a gyűrűben kering, tárolódik. Nagy a kockázat, az adatok sérülhetnek, elveszhetnek. Ezt elkerülendő a címzettnek mielőbb le kell menteni és nyugtázni, hogy ne keringjen a végtelenségig.
 • Busz: sorba fűzött gépek alkotják a hálózatot. Gyakori a helyi hálózatokban, mivel olcsó akialakítása. Hátránya, hogy a kábel megbontása, azaz bármely gép kemelése a hálózatból a hálózat működésképtelenségét eredményezi.
 • Vegyes (fa): A busz topológia fa topológiává egészíthető ki, amelyban a többszörös buszágak különböző pontokon kapcsolódnak össze, így alkotva egy fastruktúrát. Meghibásodás esetén csak a csomópont és a hozzátartozó gyökerek esnek ki.
 • Hierarchikus: az előző formák vegyes alkalmazása. ...

Protokollok

A számítógép-hálózatokban az adatok áramlását, a címzetthez való eljuttatását vezérelni, szabályozni kell. Ennek a célnak elérése érdekében fejlesztették ki a különböző adatátviteli szabványokat és konvenciókat, melyeknek gyüjtőneve a protokoll. Egyszerű hálózatkoknál a NETBEUI protokollt, Novell hálózatokban inkább az IPX/SPX protokollt, míg az internet és NT hálózatban a TCP/IP protokollt használják

Protokollok funkciói

A kommunikációs rendszerek kialakításakor olyan általános architektúra fejlesztésére törekedtek, amely lehetővé teszi a nyitott rendszerkapcsolatot. Ennek eredményeként egy olyan rendszerkapcsolati szabvány született - ISO/OSI modell -, amely lehetővé teszi az eltérő protokoll-szabványokkal működő számítógépek összekötését is.

A rendszer hét, egymástól független, de egymásra épülő szintre, rétegre osztja fel a protokoll funkciókat.

 • Fizikai szint: A fizikai réteg (physical layer) a bitek kommunikációs csatornára való bocsátásáért felelős. Ez már technikai megoldás, a bitsorozat átvitele helyesen. Átviteli közegek (sodrott érpár, koaxiális kábel, twinaxiális kábel, optikai kábel, rádiós átvitel), kódolási formák (természetes kódolás, RTZ, NRZ, Manchester 2, differenciális Manchester)
 • Adatkapcsolati szint: Az adatkapcsolati réteg (data link layer) alapvető feladata az, hogy tetszőleges kezdetleges adatátviteli eszközt olyan adatátviteli vonallá transzformáljon, amely a hálózati réteg számára átviteli hibától mentesnek tűnik. Adatkeretek kialakítása (kerethatárok, transzparencia probléma -transzparens, ha a küldendő bitsorozat ugyan az, mint a vezérlőjel-, vezérlőjelek, nyugtázások, hibafelmérés és kiküszöbölés). BSC és HDLC protokolok.
 • Hálózati szint: A hálózati réteg (network layer) a kommunikációs alhálózatok működését vezérli. A két végpont közti kapcsolat lebonyolítása és a torlódás elkerülése a feladata. Eltérő lehet a hálózatok címzési módszere, különbözhetnek a maximális csomagméreteik és protokolljaik is. E problémák megoldásáért, azaz a heterogén hálózatok összekapcsolásáért a hálózati réteg a felelős. Üzenetszórásos hálózatokban az útvonal-kiválasztási mechanizmus igen egyszerű, így a hálózati réteg általában vékony, sokszor nem is létezik
 • Szállítási szint: A szállítási réteg (transport layer) alapvető feladata az, hogy adatokat fogadjon a viszonyrétegtől, kisebb darabra vágja szét azokat (ha szükséges), majd adja tovább a hálózati rétegnek és biztosítsa, hogy minden darab hibátlanul megérkezzék a másik oldalra. Továbbá, mind ezeket hatékonyan kell végrehajtania, ráadásul oly módon, hogy a viszonyréteg elől el kell fednie a hardvertechnikában elkerülhetetlenül bekövetkező változásokat.
 • Viszony, vagy szecessziós szint: A viszonyréteg lehetővé teszi, hogy különböző gépek felhasználói viszonyt (session) létesítsenek egymással. A viszonyréteg, akárcsak a szállítási réteg közönséges adatátvitelt tesz lehetővé, de néhány olyan szolgáltatással kiegészítve, amelyek egyes alkalmazásokhoz hasznosak lehetnek. Egy viszony pl. arra alkalmas, hogy egy felhasználó bejelentkezzen egy távoli időosztásos rendszerbe, vagy hogy állományokat továbbítson két gép között. A két végpontban lévő programok tudnak kommunikálni. A viszonyréteg egyik szolgáltatása a párbeszéd szervezése. A viszonyok egyidőben egy- és kétirányú adatáramlást is lehetővé tehetnek. A viszonyréteg egy másik szolgáltatása a szinkronizáció (synchronization).
 • Megjelenítési, vagy prezentációs szint: A megjelenítési réteg (presentation layer) olyan feladatok végrehajtásáért felelős, amelyek elég gyakoriak ahhoz, hogy általános megoldásúak legyenek ahelyett, hogy a felhasználók esetenként külön-külön oldják meg azokat. Az alsó rétegektől eltérően, amelyek csak a bitek megbízható ide-oda mozgatásával foglalkoznak, a megjelenítési réteg az átviendő információ szintaktikájával és szemantikájával foglalkozik. A megjelenítési réteg az információábrázolás más vonatkozásait is magába foglalja. Ilyen pl. az adatátvitel hatékonyabbá tételét elősegítő adattömörítés továbbá a hitelesítést és titkosítást lehetővé tevő kriptográfia.
 • Alkalmazási szint: Az alkalmazási réteg széles körben igényelt protokollokat tartalmaz. Az állománytovábbításon kívül ehhez a réteghez tartozik még az elektronikus levelezés, a távoli munkabevitel, a katalóguskikeresés, és még egy sor egyéb, általános-, ill. speciális célú alkalmazási feladat is.

A hálózatok részelemei

A hálózatok részelemei a hálózat típusától, felépítésétől függnek. Csoportosításuk :

 • számítógépek: amelyeket össze kívánunk kötni. Ezek a gépek önállóan is, vagy terminálként is működhetnek.
 • vezérlő elektronikák;
  • hálózati kártyák: olyan vezérlő egység, amely a számítógépbe építve a hálózat és a gép kapcsolatát biztosítja. Típusát meghatározza a hálózati architektúra és a kábelezés. Sok fajta hálózati kártya kapható, de árban, megbízhatóságban és minőségben eltérnek egymástól.
  • HUB: passzív hálózati eszköz, mely a szegmensek kapcsolatát biztosítja. Mivel jelerősítést nem végez, az előírt kábelhosszt nem léphetjük túl.
  • repeater: olyan elektronikus eszköz, amely az adatátvitel során, a csillapítás következtében torzult jelek felismerését, helyreállítását és újraidőzítését végzi.
  • router: egy intelligens eszköz, amely meghatározza a hálózaton áramló adatcsomagok útvonalát.
  • bridge: azonos architektúrájú, de különböző protokollok segítségével működő hálózatok össze kapcsolását teszi lehetővé.
  • switch: olyan szerkezeti elem, amely útvonalszegmensek időleges egymáshoz rendelésével épít fel kommunikációs útvonalat.
  • modem: olyan eszköz, mely telefonvonalon keresztül teszi lehetővé az adatátvitelt.
 • csatlakoztási felületek: a hálózati kártyán, ill. a kábelezésen kialakított elemek típusa, mely lehet BNC, UTP, stb.
 • átviteli közeg;
  • kábel: adatátvitelt biztosító közeg. Típusa a hálózat architektúrájától függ. Leggyakrabban a sodrott érpárú - UTP csatlakozójú -, vagy a koaxiális - BNC csatlakozójú - típusú kábelezést alkalmazzák. Figyelem ez a koax kábel nem azonos a TV készülékekhez használt koax kábellel.
  • T elágazó: a koax kábelezésnél használt csatklakozó, melyet a soros topológiájú hálózatokban a hálózati kártyákra csatlakoztatva használunk.
  • lezáró: a soros topológiájú hálózatokban a hálózat gerinvezetékének két végpontját kell lezárnunk ezzel az 50 ohmos elemmel.
  • patch panel: UTP -s hálózatok esetén alkalmazott segédtábla, amely a felhasználók gépei felöl bejövő kábelek rendezését végzi.
  • patch kábel: ún. sodrott érpárú, UTP csatlakozóval ellátott kábel, mely a fali csatlakozó és a számítógép hálózati csatolója (kártya) közötti összeköttetést biztosítja.
 • vezérlő egység: ide tartoznak a hálózatotot vezérlő számítógépek (server) - több is lehet egy hálózatban.
 • működtető program: a hálózat működését, az őt működtető program, a határozati operációs rendszer szervezi, vezérli, ill. határozza meg.

A felsorolt eszközök közül természetesen nem mindenre van szükség minden esetben. Azt hogy éppen mire van szükség az alkalmazott eszközökből a kiépített architecturától, kábelezéstől, a hálózat bonyolultságától függően kell megválasztani.

Kapcsolattípusok

A számítógépet összekötő közeg igen sokféle lehet. Az összeköttettések rendszere sok esetben nem homogén. Egy hálózaton belül többfélét is alkalmazhatnak. Típusai:

 • közvetlen kábelkapcsolat: helyi hálózatoknál a leggyakoribb forma. Olcsó, könnyen kivitelezhető és a fenntartása nem jár költségekkel.
 • nagy távolságú kábelezés: ritkán alkalmazzák. A kábelezés bonyolultsága  miatt igen költséges.
 • optikai kábelezés: a nagytávolságú kábelezéshez hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Költséges, de megbízható és rendkívül gyors adatátvitelt tesz lehetővé
 • mikrohullámú lánc: olyan foldrajzi viszonyok között alkalmazzák, ahol a kálbelezés nem megoldható. Költséges ugyan, de gyors adatátviteli forma.
 • műholdas kapcsolat: a mikrohullámú lánc műholdas változata. A már meglévő műholdas rendszerekhez igen könnyen hozzákapcsolható új végpontok kialakításával.
 • ISDN vonal: viszonylag gyors, de hosszú idejű adatátviteleknél költséges a használata, hiszen a szolgáltatást biztosító telefontársaságok a normál telefonvonalhoz hasonlóan kezelik, ill. számlázzák. Általában napi 3 - 4 órás kapcsolattartás alatti alkalmazható.
 • bérelt vonali összeköttetés: ott alkalmazzák, ahol fontos az állandó kapcsolat. Sebessége a kiépítésnél meghatározott sávszélesség függvénye. Fenntartási költsége az adatátviteltől független, állandó.
 • kapcsolt vonali összeköttetés: egyszerübben, a telefonvonalon modemen keresztül létesített adatátvitel. Mivel a kapcsolat normál telefonvonalon történik, az adatátvitel sebessége lassú, mert a modemtől és a vonal minőségétől függ.

Hálózati operációs rendszerek

A PC alapú hálózatoknál Microsoft Windows NT, valamint a Novell cég NetWare és IntranetWare hálózati operációs rendszerét alkalmazzák. A hálózatot kezelő szerver gépre telepítik. A hálózati operációs rendszer a hálózat teljesítményét és egyben a hálózatba kapcsolt gépek számát is meghatározza. A hálózati környezetben való munkát a rendszerszoftverek a kapcsolatok szintjén határozzák meg. Ez annyit jelent, hogy az adott hálózatba, ill. a szerverre nem jelentkezhet be akárhány felhasználó.

Jogosultság, adathozzáférés

A számítógép-hálózatokban előre meghatározott hozzáférési szintek szabályozzák a felhasználók részére az adatokhoz való hozzáférést. Ez annyit jelent, hogy ha egy felhasználó be akar lépni a hálózatba, rendelkeznie kell egy azonosító névvel (loginname, username, stb.) és jelszóval kell azonosítania magát. Mid a név, mind a jelszó néhány karakterből (általában 4 - 10 közötti számú) álló kulcsszó, amely alfabetikus és numerikus karaktereket tartalmaz, valamint megkölönbözteti a kicsi és nagy betűket. A számítógépes-hálózat erőforrásaihoz, adataihoz való   hozzáférési jogosultságok kiosztása, meghatározása, a mindenkori rendszergazda feladata és felelőssége. Pontosan meg kell határozni, definiálni kell, hogy mely erőforrásokhoz, mely felhasználók, vagy felhasználói csoportok, milyen módon férhetnek hozzá. A hozzáférés módja többféle lehet. A "teljes jogú", a "csak olvasási" jugú és a "hozzáférés tiltva" jogok előírása a leggyakoribb. Természetesen lehetőség van egyéni jogosultságok kialakítására is, ezek :

 • olvasás
 • írás
 • létrehozás
 • módosítás
 • törlés
 • nyitás
 • attribútum módosítás
 • jogok meghatározásának módosítása

Felhasználók (userek)

Mivel egy hálózatban a felhasználók száma igen magas is lehet, célszerű valamilyen rendszer szerint a felhasználók között. Egyik módja ennek, ha az egyforma jogosultságú felhasználókat, egy ugyanazon csoportba foglalják. E csoportba foglalás áttekinthetővé teszi az adminisztrációt, a hálózati jogok menedzselését, hiszen a jogokat nem egyes felhasználóknak, hanem a felhasználó csoportoknak adják.

Az adott esetben nagyszámú felhasználó esetén a hálózat védelmi rendszerének kialakítására nagy hangsúlyt kell fektetni. A védelmi rendszer kialakításának alapvető teendői:

 • felhasználói név megadása és annak jelszóval történő ellenőrzése,
 • bejelentkezési és használati idő meghatározása, korlátozása,
 • munkaállomások meghatározása, amelyről az adott felhasználó feljelentkezhet a hálózatra,
 • a hálózati háttértárolón, a felhasználó által igénybe vehető tárterület meghatározása,
 • fájlok és könyvtárak hozzáférési jogainak meghatározása

Tipikus felhasználók és csoportok:

 • Rendszergazda  (supervisor, administrator) - maximális jogok;
 • Rendszer operátor (system operator, sysop) - maximális jogok;
 • Server operátor  - a helyi szerver erőforrásainak kezeléséhez való jog;
 • Account operator - a felhasználók és csoportok kezeléséhez való jog;
 • Print operator - a nyomtatók megosztásának kezeléséhez való jog;
 • Backup operator - fájlok és könyvtárak mentésére vonatkozó jog;
 • Workgroup manager - a munkacsoportok kezelésének joga;
 • User - a lokális erőforrások kezelésére való jog;
 • Guest - vendégként jogosultságok nélkül;
 • Everyone - mindenki (a világ) csak a számítógép elérése a hálózatról;